Enerji Verimliliğini Arttırma

Enerji Plus; bina ve fabrika enerji yönetimi projelendirme & uygulamaları

Enerji Yönetimi; planlama, koordinasyon ve kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin, bir araya gelerek oluşturduğu bir bütündür. Bu anlamda “Enerji Yönetimi” ürün ve hizmet kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakarlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin daha verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır.

Belli bir programa bağlı olmadan yürütülen çalışmalar kapsamında alınabilecek basit işletme tedbirleriyle enerji verimliliğinde %10’a varan oranlarda iyileşme sağlanabilmektedir. Geniş kapsamlı Enerji Yönetimi programlarının uygulanması ile enerji verimliliği çalışmalarına süreklilik kazandırıldığı gibi enerji verimliliğindeki iyileşme oranı da %25’i aşabilmektedir!

Enerji tasarruf yöntemleri | 0212 607 3004

Uygulamalarda görüldüğü gibi, kışın termal enerjinin yaklaşık % 40’ı aslında dışarıdaki havayı ısıtmak için harcanmaktadır. 

Bu miktarın yaklaşık % 40’ı duvarlardan, % 20’si – pencere ve kapılardan, % 20’si – çatıdan, % 20’si – bodrum ve havalandırma sisteminden kaynaklanmaktadır. Bu enerji kayıplarını en aza indirmek için yandaki enerji verimliliği önlemleri alınmaktadır >>

Enerji kaynaklarının kayıpları, mühendislik ağlarının eksiklikleriyle ve tüketiciler tarafından akılcı olmayan tüketimleriyle ilişkilendirilebilir. Sıcak su temini ağlarında (ısıtma ağlarında olduğu gibi), yüksek kaliteli modern malzemeler kullanarak etkili ısı yalıtımı sağlamak gerekir. Ayrıca su sızıntılarını önlemek için çalışmalar yapılmalıdır. Bunun için sıcak ve soğuk su temini dağıtımı, uzun bir çalışma süresi için tasarlanmış yüksek kaliteli plastik borulardan yapılmalıdır.

 • Kesintisiz bir ısı yalıtımı konturunun oluşturulmasıyla kapalı yapıların yalıtımı
 • Uzun yıllar hizmet kalitesini koruyan dayanıklı ısı yalıtımı seçimi
 • Enerji tasarruflu çift camlı pencerelere sahip pencerelerin montajı
 • Apartmanlara ve girişlere ısı yalıtımlı giriş kapılarının montajı
 • Kapılarının açık bırakılmasına izin vermeyen kapatıcıların takılması
 • Dairelerde bireysel güç regülatörlü ısıtma radyatörlerinin montajı
 • Isıtma radyatörlerini bağlamak için sıralı bir şemanın reddedilmesi.
 • Elektrikle ilgili olarak, kayıplarının önemli bir kısmının halka açık alanların aydınlatmasına düştüğünü söyleyebiliriz. Sabit aydınlatma ile cihazlar, toplam sürenin % 90’ına kadar boş odaları aydınlatır. Hareket sensörleri kurarak aydınlatmanın otomasyonu etkili bir önlem olacaktır.

enerji verimliliği programının uygulama ve geliştirme aşamalarımız

 • Binada ısı yalıtımı tesisatı ve / veya soğuk boya kullanımı 
 • Isı yalıtım çerçevelerinin montajı (çerçeve, cam) 
 • Soğuk boya kullanımı 
 • Binanın çatısına yeşil çatı yapımı (ekili çatılar) 
 • Güneşten korunma ekipmanlarının montajı (harici kalıcı tenteler, tenteler, panjurlar, güneş koruyucuları) 
 • Eski bir brülör / kazan sisteminin yeni bir yüksek verimli veya ısı pompası ile değiştirilmesi
 • Isı geri kazanım ünitelerinin montajı
 • Termostatik kontrol sistemlerinin kurulumu (örneğin termostatlar)
 • Küçük bir biyolojik atık su arıtma tesisinin kurulması (2-10 kişilik)
 • Suyun yeniden kullanımı ve yağmur suyu kullanım sisteminin kurulması
 • Sıcak su için güneş enerjili su ısıtıcılarının montajı
 • RES kullanan ısıtma – iklimlendirme sistemlerinin kurulumu (örneğin jeotermal, güneş panelleri, biyokütle)
 • Küçük kojenerasyon elektrik ve ısı birimlerinin kurulumu / küçük rüzgar türbinlerinin montajı ve yakıt hücrelerinin montajı

Enerji Tüketimi ile Maliyet Arasındaki İlişki

Enerji yönetimi kavramı içinde yapılacak ilk iş, ödenen enerji faturası ile enerji tüketen ekipmanlar ve üretim hattı arasında bağlantının kurulmasıdır. Enerji yönetiminde üst yönetimin katkı ve desteği veya aracılığı olmaksızın başarı sağlanması mümkün değildir. 

Bağlantı kurma işlemi enerji tüketen ekipmanların işletimi ile maliyet yönetimi arasında ilişki kurabilecek bir enerji yöneticisine, teknik konularda yardımcı olabilecek danışmanlara ve fabrikadaki işçilerin işbirliğine ihtiyaç göstermektedir. Bu ihtiyaçlar bir enerji yönetimi programının esasını teşkil etmektedir.

Enerji Plus; Yönetim Programının Başlatılması

Bir enerji yönetimi programı uygulanmaya başlanırken göz önüne alınması gereken noktalardan bazıları aşağıda verilmektedir.

 • Tüketilen enerjinin parasal değeri,
 • Enerji maliyetinin toplam üretim maliyeti içindeki payı,
 • İşletmenin büyüklüğü (işçilerin sayısı, bölümler, fiziksel alanı vb)
 • Ürün çeşitleri & Enerji tüketen ekipmanlar,
 • Organizasyon yapısı ve üretim işlemleri, alt birimler veya farklı sahalardaki enerji tüketimini izlemedeki güçlükler,
 • Gerek duyulan enstrümantasyon ve ilave ekipmanların maliyeti,
 • Enerji tasarruf miktarı,
 • Tasarrufların mevcut kazançlar ile karşılaştırılması.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

 • Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla hazırlanan ve 18/04/2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek kanunlaşan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 2/5/2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Kanun, enerji verimliliği çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi, izlenmesi ve koordinasyonu konusunda oluşturulan idarî yapılanma; enerji verimliliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması; eğitim ve bilinçlendirme ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması gibi temel stratejilerin gerçekleştirilmesine yönelik çeşitli uygulamaları, destekleme mekanizmalarını ve yaptırımları kapsamaktadır.
 • Kanun’un vizyonu, enerjinin tamamını faydaya dönüştüren ve kişi başına enerji tüketimi yüksek ve enerji yoğunluğu düşük ülkeler arasında yer alan bir Türkiye olup temel hedefi, sanayide, binalarda, ulaşımda ve enerji sektöründe, Türkiye pratiklerinde uygulanabilir tedbirler ile; birim milli gelir başına tükettiğimiz enerjiyi (Enerji Yoğunluğu), 2020 yılına kadar en az %15 azaltmaktır. Bu hedef, aynı enerji ile daha fazla üretimin önünü açacak, enerji yatırım ihtiyaçlarımızı ve e ithalat bağımlılığımızı azaltacak, ayrıca temiz çevrenin korunmasına önemli katkılarda bulunacaktır.

Devlet tarafından sağlanan enerji verimliliği destekleri

Proje Destekleri

 • Endüstriyel işletmelerin, geri ödeme süresi en fazla 5 yıl ve bedelleri en fazla 500.000₺ olan verimlilik artırıcı projeleri, bedellerinin %20’sine kadar desteklenecek ve asgari yatırım büyüklükleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen projeler ile yüksek verimli kojenerasyon yatırımları Hazine Müsteşarlığınca yatırım teşviklerinden yararlandırılacaktır.
 • Bu uygulamalar ile, kapsama giren ve enerji tüketimi açısından Türkiye sanayisinin en az %80’ini temsil eden endüstriyel işletmelerde, fırın, kazan, buhar kapanları, fanlar, pompalar, basınçlı hava üniteleri, elektrik motorları, soğutma sistemleri ve aydınlatma üniteleri gibi enerji tüketen ekipmanlar üzerinde verimlilik artırıcı tadilatlar.

KOSGEB Destekleri

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin eğitim, etüt ve danışmanlık konularında alacakları hizmetler, KOSGEB tarafından desteklenecektir.
 • Bu uygulama ile KOBİ’lerde verimlilik artırıcı tadilatların belirlenmesine ve projelendirilmesine ilişkin maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacağı için küçük ölçekli tadilatların uygulanması kolaylaştırılmış ve uygulanabilir olacaktır.

Binaların ve yapıların Enerji Kimlik Belgesi

Binalar için “Enerji Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulacaktır. 

Belgede bulundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binaları da kapsayacak şekilde uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecektir. Mevcut binalara yönelik uygulama 2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren başlayacaktır. 

Mücavir alan dışındaki toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar için uygulama zorunlu olmayıp ayrıca, TSK, MSB ve bağlı kuruluşları ile MİT Müsteşarlığı da bu uygulamadan muaf olacaktır. Bu uygulama ile toplumdaki verimlilik bilincinin gelişmesine katkıda bulunulacaktır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Örnek enerji kimlik belgesi

Referans niteliğinde tamamlanan projeler

WhatsApp Canlı Destek
Gönder